T1 - B(7-23).12

T1 - B(7-23).12

Chọn trên bản đồ để xem mặt bằng căn hộ tương ứng

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 62.89 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 58.51 M²