Mặt bằng Căn hộ 09

    DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    : 68,8 M²
    DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 74,1 M²